Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Be a star
Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via www.siroliversband.nl;
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Be a star;
Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met de Organisator van het evenement
Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan de Sir Oliversband verschuldigde bemiddelingskosten voor de Boeking;
Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;
Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;
Sir Oliversband
De vereniging met beperkte aansprakelijkheid muziekvereniging E.M.M., postadres: Johanfrisolaan 3, 3258 AJ te Den Bommel
Website
De website www.siroliversband.nl;

Artikel 2 Algemeen
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van de Sir Oliversband worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, via de websites van de Sir Oliversband. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1  Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. De Sir Oliversband kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van de Sir Oliversband.
4.2 De door de Sir Oliversband geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door de Sir Oliversband aan de Koper ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator niet toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van de Sir Oliversband, kan de Sir Oliversband de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 De Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door de Sir Oliversband op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.
4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de controlestrook.

Artikel 5 Fulfillment
5.1 De Sir Oliversband streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de Sir Oliversband.
5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan de Sir Oliversband retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement de Sir Oliversband niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan de Sir Oliversband besluiten de Tickets niet om te ruilen.
5.3 De Sir Oliversband behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal de Sir Oliversband aan de Koper nimmer zonder overleg met de Locatiehouder over gaan tot terugbetaling van Entreegelden. 
6.3 De Sir Oliversband kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
6.4 Indien en voor zover de Sir Oliversband tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
6.5 De Sir Oliversband aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. 
6.6 Voor zover aansprakelijkheid van de Sir Oliversband uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van de Sir Oliversband.
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Be a star
Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via www.siroliversband.nl;
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Be a star;
Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met de Organisator van het evenement
Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan de Sir Oliversband verschuldigde bemiddelingskosten voor de Boeking;
Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;
Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;
Sir Oliversband
De vereniging met beperkte aansprakelijkheid muziekvereniging E.M.M., postadres: Johanfrisolaan 3, 3258 AJ te Den Bommel
Website
De website www.siroliversband.nl;

Artikel 2 Algemeen
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van de Sir Oliversband worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, via de websites van de Sir Oliversband. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1  Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. De Sir Oliversband kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van de Sir Oliversband.
4.2 De door de Sir Oliversband geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door de Sir Oliversband aan de Koper ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator niet toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van de Sir Oliversband, kan de Sir Oliversband de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 De Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door de Sir Oliversband op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.
4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de controlestrook.

Artikel 5 Fulfillment
5.1 De Sir Oliversband streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de Sir Oliversband.
5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan de Sir Oliversband retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement de Sir Oliversband niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan de Sir Oliversband besluiten de Tickets niet om te ruilen.
5.3 De Sir Oliversband behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal de Sir Oliversband aan de Koper nimmer zonder overleg met de Locatiehouder over gaan tot terugbetaling van Entreegelden. 
6.3 De Sir Oliversband kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
6.4 Indien en voor zover de Sir Oliversband tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
6.5 De Sir Oliversband aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. 
6.6 Voor zover aansprakelijkheid van de Sir Oliversband uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van de Sir Oliversband.